Feis na nGael

Éire is Alba ag roinnt teanga is ceol ar a chéile

www.FeisNanGael.com     087-2621537     FeisnanGael@gmail.com


2014 Márta

2013 Bealtaine Márta

2012 Meitheamh Aibreán Márta Eanair

2011 Samhain Deireadh Fómhair Meán Fómhair Meitheamh Bealtaine

Ceoltóirí

Aibreán 2012Catriona Watt

Emma Leitch

Emma on MySpace


 

Fhuair mi mo thogadh anns na Criochan Albannach, ged a rugadh mi anns a taobh an iar, ann an Irbhinn. Dh’ ionnsaich mi mo chuid Gaidhlig aig Sabhal Mor Ostaig san Eilean Sgitheanach. Bha clasaichean seinn agam ann, comhla ri Cairistiona Primrose is Wilma NicUalraig. Rinn mi cursa ann an Ceol Tradiseanta aig Colaisde Bheinn na Faoghla, fad da bhliadhna. Tha mi air a bhith a ghabhail pairt aig an Fheis Celtic Connections ann an Glaschu, agus a’ seinn aig ceilidhean ionadail ann an Loch Abair, far a bheil mi a’ fuireach a-nis.

 

 

 I was brought up in the Scottish Borders, although I was born on the West Coast, in Irvine (Ayrshire) I learned Gaelic at Sabhal Mor Ostaig in the Isle of Skye. I received tutoring, in the form of song classes, with Christine Primrose and Wilma Kennedy. I also studied Traditional Music at Benbecula College for two years. I have taken part in the Celtic Connections Festival in Glasgow, and sung in local ceilidhs in Lochaber, where I live now.


Margaret Callan

Margaret Callan

Diskography
Bruarair Dheirdre ar Youtube
Am Brón Binn ar Youtube

 

Chaidh Maighread Challan a thogail ann an Uibhist a Tuath. Tha i aithnichte mar sheinneadair agus choisinn i bonn òr an t-seann òs ann an 1994. Tha i air dà chlàr fhoillseachadh – Faileasan Uibhist agus An Lorg nam Bàrd.

Tha i an-diugh na bean-lagha ann an Glaschu ach tha i cuideachd na òraidiche air aoigheachd, air cuspair nan òran Gàidhlig, ann an Roinn Ceiltis agus Eòlas na h-Alba Oilthigh Dhùn Eideann. Tha i dràsda a’ deasachadh meanbh-chlàr de dh’òrain Ghàidhlig Uibhist a Tuath bho thasglann na Sgoil Eòlais a bhios ri fhaighinn anns an t-sreath Scottish Tradition ro dheireadh na bliadhna.

Bhuannaich an leabhar aice, Air Bilean an t-Sluaigh, a tha a’ meòrachadh air leantalachd beul-aithris Uibhist a Tuath, Duais Dhòmhnaill Meek ann an 2011.

 

 

 Raised in North Uist, Margaret won the Gold Medal for traditional singing at the Royal National Mod in 1994. She has released two albums “Faileasan Uibhist – Reflections of Uist” and “An Lord nam Bàrd – In the Footsteps of the Bards”.

Margaret was Artist in Residence in the Dept. of Celtic & Scottish Studies, University of Edinburgh during 2008-09 and has been a guest lecturer on Gaelic Song within the Department since 2007. She is currently compiling and editing a cd of Gaelic songs from North Uist from the archives of the School of Scottish Studies. This is due for release on Greentrax’s Scottish Tradition series this autumn.

Margaret’s book, “Air Bilean an t-Sluaigh” (On the lips of the People), a study of the transmission of North Uist’s oral tradition published by Queens University Press, won the prestigious Donald Meek literary Award in 2011.


Le cabhair airgeadais ó Cholmcille With funding from Colmcille


Colmcille

!!