Feis na nGael

Éire is Alba ag roinnt teanga is ceol ar a chéile

www.FeisNanGael.com     087-2621537     FeisnanGael@gmail.com


2014 Márta

2013 Bealtaine Márta

2012 Meitheamh Aibreán Márta Eanair

2011 Samhain Deireadh Fómhair Meán Fómhair Meitheamh Bealtaine

Ceoltóirí

Bealtaine 2011


James Graham

James Graham

www.jamesgraham.net/
http://www.youtube.com/watch?v=cAJDEDvBWBU
http://www.youtube.com/watch?v=7YmQTEltxSs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=lnzFe9vjIx8&feature=related

 

S ann à Loch an Inbhir, an iar-thuath Chataibh a tha Seumas. Thòisich e a’ farpais aig Mòdan nuair a bha e 9 bliadhna fo stiùireadh Choinnich MhicChoinnich, ceannard na bun-sgoile aige. Fhuair e cuideachd brosnachadh mòr bho bhean bràthair a sheanair Seòrdag Mhoireach, còmhla ris na chuir e seachad iomadh uair a thìde ag ionnsachadh òrain is ag èisteachd ri na sgeulachdan iongantach is an eòlas beatha aice.

D'fhuair e àite air cùrsa BA ann an Ceòl Albannach aig Acadamaidh Rìoghail Ceòl is Dràma na h-Alba ann an Glaschu. Rinn e sgrùdadh air òrain fo stiùireadh an t-seinneadair is an sgoileir chliùitich Kenna Chaimbeul. Rinn e dà bhliadhna de sgrùdadh ann an Sabhal Mòr Ostaig, san Eilean Sgitheanach far an d’ fhuair e HND ann an cànan is cultar na Gàidhlig.

Ann an 2004 bhuannaich Seumas duais a’ BhBC, Young Traditional Musician of the Year – a’ chiad fhireannach is a’ chiad sheinneadair Gàidhlig a rinn sin. On uair sin tha e air nochdadh air grunn shreathan soirbheachail ciùil air telebhisean is rèidio, a’ gabhail a-steach ‘Transatlantic Sessions 4’. The e air dà CD aon-neach fhoillseachadh - Siubhal agus Greisean Grèine. The e air a bhith ainmichte dà uair san roinn, Gaelic Singer of the Year, aig Duaisean Ciùil nah-Alba. Ann an 2007 bhuannaich Seumas Bonn Òir a’ Mhòid ann an Loch Abar, an duais as àirde airson seinn aon-neach aig a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail.

 

Is as Loch an Inbhir, i Sutherland do Sheumas. Ag aois a naoi bliana d'aois thosaigh sé ag iomaíocht i gcomórtaisí amhránaíochta an Mod, faoi stiúir Choinnich MhicChoinnich, príomh-oide a bhunscoil. Fuair sé an-cuid spreagadh óna shean-Aintín, Seòrdag Mhoireach, cainteoir dúchasach, lenar chaith sé iliomad uair ag foghlaim amhráin is ag éisteacht lena scéalta iontacha is an eolas beatha a bhí aici.

Bhain Seamus céim amach sa cheol Albanach ó Acadaimh Ríoga Ceol is Drámaíocht i nGlaschú,áit a rinne sé staidéir ar amhráin na hAlbain faoi stiúir an t-amhránaí is an scoláire clúiteach Kenna Chaimbeul. Chaith sé dhá bhliain ag staidéir i Sabhal Mòr Ostaig, san Oileán Scitheánach áit a fuair sé HND i dteanga is i gcultúr Gaidhlig.

Sa bhliain 2004 bhuaigh Seumas duais an BBC, Young Traditional Musician of the Year – an chéad fhear is an chéad amhanaí Gàidhlig a bhain an duais sin amach. Ó shin i leith ghlac sé páirt i gcúpla sraith ceoil cáiliúil ar theilifís is ar raidió, ‘Transatlantic Sessions 4’ ina measc. D'eisigh sé dhá CD - Siubhal agus Greisean Grèine. Ainmníodh faoi dhó é sa roinn, Gaelic Singer of the Year, ag Duaiseann Ceoil na h-Albain. Sa bhliain 2007 bhuaigh Seumas an Bonn Òir ag an Mod a bhí ar siúl i Loch Abar, an buach duais an Mhod d'amhránaíocht d'fhir ag an Mod Náisiúnta Ríoga.

 

 James is from Lochinver, Sutherland. He started competing at Mods from as early as 9 years old under the guidance of his Primary School head-teacher, Kenny Mackenzie. He was greatly inspired also by his great Aunt Seordag Murray, a native Gaelic speaker, with whom he spent hour upon hour learning songs and listening to her fascinating stories and life experiences.

 James graduated from the Royal Scottish Academy of Music and Drama where he studied Gaelic song under the respected Gaelic singer and scholar Kenna Campbell. He has also studied at the Gaelic college, Sabhal Mòr Ostaig, on the Isle of Skye, gaining an HND in Gaelic language and culture.

 In 2004 James won the BBC Scotland Young Traditional Musician of the Year Award - the first male and first Gaelic singer to do so. He has since appeared in several successful and award winning television and radio music series, including ‘Transatlantic Sessions 4’. He has released two acclaimed solo albums – Siubhal and Greisean Grèine. He has been nominated twice in the category of ‘Best Gaelic Singer’ at the Scottish Traditional Music Awards. In 2007 James won the coveted Mod Gold Medal in Lochaber, the highest accolade for men’s solo singing at the Royal National Mod.


Linda NicLeòid

Linda NicLeòid

Linda Nicleoid Linda Macleod BBC Alba hogmany 2010/11

’S ann à Uibhist a Tuath sna h-Eileanan na Iar a tha mi bho thùs, ged a tha mi air a bhith a’ fuireach ann an Glaschu a-nis airson còig bliadhna. San àm a tha seo, tha mi air a bhith nam oileanach ann an Oilthigh Ghlaschu, far an do cheumnaich mi san t-Ògmhios 2010 le MA hons. ann a Gàidhlig. Às dèidh seo chùm mi orm san Oilthigh le bhith a’ tòiseachadh cùrsa iar-cheumnaiche MPhil ann a Gàidhlig, ’s mi an-dràsta fhèin a’ cur crìoch air m’ obair sa chùrsa seo. ’S e cùrsa rannsachaidh a th’ ann fad bliadhna, air cuspair a thagh mi fhèin: “Òrain agus dàin bàird ’s bana-bhàird a’ Bhaile Shear, an dualchas a chaidh leotha agus an àite air an eilean”. Leis gu bheil ùidh cho mòr agam ann an òrain Ghàidhlig, gu h-àraidh bhon choimhearsnachd agam fhèin an Uibhist a Tuath, tha mi air leth taingeil an cothrom fhaighinn gus òrain Ghàidhlig neo-fhoillsichte a chruinneachadh agus a ghlèidheadh bho cuimhne cuid dhe na daoine as sinne sa choimhearsnachd. A thaobh mo chuid seinn fhèin, bha buaidh mhòr riamh aig mo sheanair nach maireann, Ùisdean Sheumais Bhàin, air a seo, ’s e a’ teagasg dhomh a’ mhòr chuid dhem stòras òrain.

Is as Uibhist a Tuath sna hOileán Thiar do Linda ach tá sí ag cur fuithí anois i nGlaschú. Bhain sí Máistreacht amach i nGaidhlig na hAlbain i Meitheamh 2010 ó Ollscoil Glaschú. Tá sí anois ag cur críoch le taighde iar-chéime ar “Amhráin agus dáin báird Bhaile Shear”. Cuid den obair atá déanta aici ná réimse leathan d'amhráin Gaidhlig neamhfhoilsithe a bhailiú is a chaomhnú ó chuimhne cuid de na daoine is sine sa chomharsanacht in Uibhist. Maidir lena cuid ceoil féin de bhí an tionchar ag a seanathair, Ùisdean Sheumais Bhàin, nach maireann, uirthi. Is eisean a mhúin cuid mhaith de na hamhráin a chanann sí féin di.

I am originally from North Uist in the Western Isles, although I have been residing in Glasgow now for 5 years. For these past years I have been a student in the University of Glasgow, where I graduated in June 2010 with an MA first class hons. in Scottish Gaelic and went onto further my academic career by commencing a Postgraduate MPhil in Gaelic, of which I am currently in the final stages of completion. This year-long master’s course is assessed on research alone, on the topic of my choice: “The songs and poems of the Baleshare bards and bardess’”. With such a huge interest in Gaelic song, particularly within my own community of North Uist, I am honoured to have had the opportunity to gather and preserve a wide collection of unpublished Gaelic songs from the memory of our oldest members of the community. My singing has been greatly influenced by my late grandfather, Hugh Matheson, who was a singer himself, and taught me a great deal of the songs I sing today.


Rónan Ó Riagáin Rónan Ó Riagáin

Rónan Ó Riagáin

ronanregan.com

Ronan Regan is a musician and dancer from Salthill, Galway. He currently lives in Carrick-On-Shannon, Co. Leitrim where he is a primary teacher in the local Gaelscoil. In addition to this, Ronan is an instructor of music and dance. He is known for his weaving, lyrical fiddle style and his creative sean-nós dancing and has made appearances on various national television and radio stations including NDR (Germany, 2009), the BBC (England, 2006 and Northern Ireland, 2008), and TG4 (Ireland, 2004-8), WGBH (US 2004). He wrote his thesis on the Leitrim style of music, specialising in the musical styles of Ben Lennon (Recipient of Civic Reception Award from Leitrim County Council in 2007) and Jim Connolly and completed his Masters in traditional music performance, with modules in sean-nós dance in University of Limerick, 2005. As Ronan now lives in Leitrim; he has the enjoyable priviledge of playing a regular tune with Ben Lennon following his weekly music and dance class in neighbouring Belleek, Co. Fermanagh.

As a sean-nós dancer Ronan captures the heart, humour and subtlety of traditional music and dances percussively to the essence of the tune. He performs extensively at events such as the Cóilín Sheáin Dharach Festival, An tOireachtas, Aonach Ceoil Baile Mhúirne and in venues such as the National Concert Hall, the Cork Opera house and the Cutler Emerson Majestic Theatre in Boston.Ronan won the All-Ireland Fleadh (Cavan 2010) Sean-Nós Dance Competition.

Described by many as a natural teacher with an infectious love of dance, Ronan offers sean-nós dance workshops throughout Ireland and abroad. He has provided tuition to all ages in educational centers' such as the Clann Resource Centre, Galway, the Ark Cultural Centre for children, Dublin and the Glór center in Ennis. He has also taught at numerous third level institutions including University Limerick, University Washington, Seattle, Evergreen State College, Olympia and the University of Wiscounsin, Milwaukee.

He is an on-going tutor in the Shaylyn Arts Centre, Ballinamore, and at many annual events such as the Dr. Doughlas Hyde Summer School, Co. Roscommon, the Joe Mooney Summer School in Co. Leitrim, The Ballyshannon Folk Festival and Errigle Arts Festival, Donegal, The John Joe Gordon Festival, Belleek, Co. Fermanagh and the Prague International Irish Summer Festival.

His internationally acclaimed instructional DVD 'Dance Sean-Nós' (2005) has so far sold in 17 Countries across the world and features as course material for various university programmes both in Ireland and abroad.

In Spring 2006, as a choreographer he won the RTE / Arts Council 'Dance on the Box' award. He choreographed the short film 'Why the Irish dance that way' which premiered on John Kelly's 'The View'. It appeared in the Dresden International Short Film Festival in 2007 and in New YorkÕs MoMA in 2007 at "Shortfest: Outstanding Films from International Festivals". The film won first prize at the Chicago Irish Film Festival 2008.

Ronan recently produced and directed his second instructional DVD 'Dance Sean-Nós for Beginners'. The new DVD was launched at the Dr. Doughlas Hyde Summer School (2010) and has been received to critical acclaim. It includes his popular 'Alphabet of Steps' a technique which simplifies learning for the beginning dancer and 'Step Creation' which initiates the beginning dancer in the creative process; the essence of sean-nós dance. The new DVD also presents group workshops with members of the Shaylyn Dance Group, Co. Leitrim, including the finalist for the Rose of Tralee, Martha Gilheaney


Larry Kinsella

Larry Kinsella


Alasdair White

Alasdair White

Alasdair White & Sean O'Donnell

Alasdair White (fiddle/whistle//bazouki/Highland and small pipes)

An award-winning fiddler from an early age, Alasdair comes from the Isle of Lewis, one of the Gaelic speaking Outer Hebrides where music and culture remain strong daily forces. He joined Battlefield Band at the age of 18, as complete a musician and composer as any of us had heard. Since then, he has toured the world several times over and worked on many fine albums including a highly acclaimed debut solo CD, confirming his reputation and firmly establishing himself as a unique talent & virtuoso fiddle player. In these past few years, his musicianship and writing have had a great influence on Battlefield Band’s repertoire and continuing success, and playing with them has given him the wider audience that his music deserves.

Le cabhair airgeadais ó Cholmcille With funding from Colmcille


Colmcille

!!